Loading...

งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาปริมาณผู้โดยสาร และโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

: No-PUN-FARE-2558
: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
: สถาบันการศึกษา
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 3 ส.ค. 2558
: 31 ต.ค. 2558
: 4 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
  1. บุญช่วย ทองคำ
  2. ครรชิต ผิวนวล
  3. กีรติ กิจมานะวัฒน์
  4. สุทธิพันธ์ ธเนศวร
  5. สารินทร์ คงภิบาล
  6. พัฒพงษ์ ฤาษี
  7. คมชาญ ชัยพิทักษ์โรจน์