Loading...

จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนราชพฤกษ์กับถนนกัลปพฤกษ์

: สกส.6/2557
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานควบคุมการสร้าง
: 1 ส.ค. 2557
: 18 ต.ค. 2559
: 13 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
ษริษัทเอฟซิลอน จำกัด
  1. เกษมพล พฤกษ์พัฒนพงศ์
  2. ธิติพันธุ์ มีถม
  3. วสันต์ อินทพิบูลย์
  4. ธนิต เรืองศรี
  5. สถาวีร์ สุขหมื่น