Loading...

จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ชบ.3022 แยก ทล.315-บ.เก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี

: สกส.8/2558
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานควบคุมการสร้าง
: 1 มิ.ย. 2558
: 20 พ.ค. 2560
: 7 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท สแปน จำกัด
  1. เกรียงศักดิ์ กอจันทร์
  2. เทอดเกียรติ สัตยารัฐ
  3. ถิระวัฒน์ อยู่เกษม
  4. สัมพันธ์ เดชผล
  5. พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ
  6. ภูเทพ พชรกนก
  7. กฤษดา หวังศิริรุ่งเรือง