Loading...

จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย สบ.1004 แยก ทล.1-บ.หาดสองแคว อ.เฉลิมพระเกียรติ,แก่งคอย จ.สระบุรี

: สกส.7/2558
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานควบคุมการสร้าง
: 1 มิ.ย. 2558
: 20 พ.ค. 2560
: 5 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท สแปน จำกัด
  1. ภูเทพ พชรกนก
  2. เกรียงศักดิ์ กอจันทร์
  3. เทอดเกียรติ สัตยารัฐ
  4. ถิระวัฒน์ อยู่เกษม
  5. สัมพันธ์ เดชผล
  6. พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ
  7. กฤษดา หวังศิริรุ่งเรือง