Loading...

จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย อบ.3018 แยก ทล.226-บ.นาโหนน ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

: สกส.5/2558
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 1 มิ.ย. 2558
: 20 พ.ค. 2560
: 5 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท สแปน จำกัด
  1. เกรียงศักดิ์ กอจันทร์
  2. เทอดเกียรติ สัตยารัฐ
  3. ถิระวัฒน์ อยู่เกษม
  4. สัมพันธ์ เดชผล
  5. พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ
  6. กฤษดา หวังศิริรุ่งเรือง
  7. ศุภฤกษ์ สื่อยรรยงศิริ