Loading...

งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง (Project Management and Construction Supervision Consultant : PMCSC) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

: NO-PMCSC-GRN-2558
: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
: บริษัทเอกชน
: งานควบคุมการสร้าง
: 1 มิ.ย. 2558
: 31 พ.ค. 2562
: 1,048 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 1. อโนทัย บุญถีกุล
 2. สว่างชัย ทองนาค
 3. ภาคภูมิ รอดวรรณะ
 4. วิฑูรย์ จิระดำเกิง
 5. พอเดือนเพ็ญ มุทราอิศ
 6. สุนทร เตชะวิจิตรไพศาล
 7. ทิน ใจงาม
 8. ศิริพงศ์ ศริ
 9. ศิริสิน จันทร์รุ่งอุทัย
 10. ชาติชาย โลห์สีทอง
 11. ทรงวุฒิ พุ่มชุมพล
 12. สุรพงษ์ สุทธิจักร
 13. บุญชู นัยบุตร
 14. อรรถภูมิ คีตาชีวะ
 15. ยงยุทธ บุญแก้ว
 16. โชคพิพัฒน์ เลิศพงศ์อารยะ
 17. สุรชัย ตันติภักดี
 18. สมพร หน่วยสกุล
 19. วินัย จินตนาวัน
 20. พัฒนพงษ์ ภาคอรรถ
 21. พูนศักดิ์ เหลือล้น
 22. วินัย สังหิตกุล
 23. สุรินทร์ ลอยเดือนฉาย
 24. สวัสดิ์ เธียรคุณาภรณ์
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
 1. เผ่าพงศ์ มีเงิน
 2. ปราม จันสุตะ
 3. วิชัย ศรีพงษ์พันธุ์กุล
 4. จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์
 5. ชนินทร์ มีโภคี
 6. สมชาย อภิชาติพันธุ์กวี
 7. วุฒิชัย เชมนะสิริ
 8. นิพันธ์ วิเชียรน้อย
 9. ทนงศักดิ์ วิบูลมา
 10. จาตุรนต์ วัฒนผาสุก
 11. ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน
 12. สมพัตสร บุณยรัตพันธ์
 13. วิวัฒน์ ไทยเวศ
 14. ชาญชัย ศิริคุณ
 15. กฤตย์ หลงเจริญ
 16. โชคชัย บ้าเร็ม
 17. นพดล ฉายเจริญสุขสกุล
 18. โชคชัย พิสิฐพิทยากุล
 19. ดนัย คุณประกิจ
 20. ภัทรรัตน์ ประเสริฐวิทย์
 21. ฉัตรศิริ ธรรมารมณ์
 22. ภาณุวัฒน์ จันทราชา
 23. สมชาย ธาราพัฒน์
 24. สรายุทธ แก้วมีแสง
 25. ยศ กังวานเกียรติชัย
 26. สมชัย ปิ่นนพภัณฑ์
 27. สิริชัย ลีวัฒนกิจ
บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด
 1. ธนา ศรีสกุล
 2. กฤษฎา จิรวรรษวงศ์
 3. ภาสกร ศรีพวาทกุล
 4. วิรัช ธรรมวิทยาภูมิ
 5. ชาญวิทย์ อาจสมิติ
 6. สามัคคี บุญยะวัฒน์
 7. วีระพล ภควัตสุนทร
 8. บุญยก ตามไท
 9. โกวิทย์ ยันตศาสตร์
 10. ชาลี เกษรีภรณ์
 11. ปัญจะ หาญจงกล
 12. กมล เจตนาวิชโมกข์
 13. สุธนัย วงศ์สารภี
 14. สุพัฒน์ เทียนประเสริฐ
 15. ปฐมพงศ์ พึ่งรสธรรม
 16. ณรงค์ฤทธิ์ อนันต์ชัยพัฒนา
 17. วีรภัทร จันทร์แก้ว
 18. ทศพล เต็มกุศลวงศ์
 19. จักรพงศ์ จตุพงศกุล
กลุ่มบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (บริษัทนำ)
 1. ประเสริฐ ชิโนมี
 2. แสงชัย สาธิตวงศ์ไพบูลย์
 3. นิวัฒน์ สมบุญมิ่งขวัญ
 4. สิทธิชัย อังคทะวานิช
 5. สุวัฒน์ พิพัฒนปัญญกูล
 6. สมศักดิ์ วงศ์กำชัย
 7. รุ่งแสง กฤตยพงษ์
 8. วุฒิศักดิ์ เจริญผล
 9. จีระวัฒน์ พลับอินทร์
 10. วีระ ห่อเกียรติ
 11. ธานันทร์ หาญเจริญกิจ
 12. ธงชัย เตชะเสน
 13. อุดมศักดิ์ สุขสถิตย์
 14. กิตติรัตน์ สร้อยคีรี
 15. ธีระยุทธ ปิยเกียรติสุข
 16. พงศ์วัฒน์ องค์เจริญ
 17. สาโรจน์ โอภาสพร้อม
 18. โชติพันธ์ สมบุญตนนท์
 19. วีรชาติ ตั้งใจอยู่
 20. ชนาวิทย์ สรรพศิริ
บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด
 1. ธนา กำธรพิทักษ์
 2. วิชัย สุขเสริมสวัสดิ์
 3. ยรรยง ลัทธิวรรณ
 4. จิรพัฒน์ สอนวิสัย
 5. บุญธรรม เหมหีม
 6. กอบชัย ธำรงธนสาร
 7. จาตุรันต์ บุญศรีสมฤทธิ์
 8. มูฮำหมัด สมัญญา
SYSTRA SA