Loading...

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาปัจจัยของการขับรถที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูง

: คค 408/2074/2558
: กรมการขนส่งทางบก
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 25 มี.ค. 2558
: 19 ธ.ค. 2558
: 5 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
  1. เกรียงไกร ชาญวิรวงศ์