Loading...

สัญญาว่าจ้างงานที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมปฏิบัติการเดินรถและบริการ

: ดร.002/2558
: การรถไฟแห่งประเทศไทย
: สถาบันการศึกษา
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 18 ก.พ. 2558
: 19 พ.ค. 2558
: 2 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  1. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
  2. ภคิน คัมภิรานนท์
  3. จิตติชัย รุจนกนกนาฏ
  4. รัฐพล ปฎิการมณฑล
  5. สุกรี สินธุภิญโญ