Loading...

จ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ช3 ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ 1)

: สส.5/2558
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 5 ม.ค. 2558
: 4 พ.ค. 2558
: 14 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด
  1. กฤษณา บุญญจันลานนท์