Loading...

โครง การศึกษาการจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาคของประเทศ

: 19/2558
: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
: สถาบันการศึกษา
: งานจัดทำแผนงาน/แผนแม่บท
: 5 ม.ค. 2558
: 4 ม.ค. 2559
: 34 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
: ครั้งที่ 1 จำนวน 41 วัน
กลุ่มมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี