Loading...

จ้างที่ปรึกษาติดตั้งเครื่องมือวัดค่าการสั่นสะเทือนและการโยกตัวของอาคารหอบังคับการบินสุวรรณภูมิ โดยวิธีตกลง

: พ.4/2557
: บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
: สถาบันการศึกษา
: งานสำรวจ
: 26 ก.ค. 2557
: 22 ธ.ค. 2557
: 1 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  1. ปฐวี ชาญไววิทย์
  2. วิรุจน์ อภิวัฒนศร
  3. นคร ภู่วโรดม
  4. ณัฐพล มากเทพพงษ์
  5. อมรเทพ จิรศักดิ์จำรูญศรี
  6. ภคพงศ์ ภัทราคม
  7. รุ่งโรจน์ เทศนา
  8. อัคคฤทธิ์ นันทยศสกุล
  9. ไชยวัฒน์ ศรีวงศ์เจริญ
  10. กัมปนาท สุวรรนาวุธ