Loading...

โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานการออกแบบทางหลวงและสะพาน กรมทางหลวง

: สฐ.1/2/2556
: กรมทางหลวง
: สถาบันการศึกษา
: งานออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
: 10 พ.ค. 2556
: 30 ธ.ค. 2557
: 25 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย