Loading...

งานสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนส่วนต่อขยายถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

: สสอ.8/2257
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 20 ก.พ. 2557
: 19 ต.ค. 2557
: 8 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท สแปน จำกัด