Loading...

จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทฯ

: พ.3/2557
: บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
: บริษัทเอกชน
: งานช่วยประเมินข้อเสนอ
: 22 พ.ค. 2557
: 17 พ.ย. 2557
: 1 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  1. วรุตม์ อาชามาส
  2. ทัดดาว เสมมา
  3. สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์
  4. พาลินทุ์ วุฒิชาติวานิช
  5. ต่อเกียรติ น้อยสำลี