Loading...

จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา ทบทวน ปรับปรุงอัตราผลตอบแทนค่าเช่าพื้นที่หลังท่า ท่าเรือแหลมฉบัง

: ทลฉ.จ.17/2557
: การท่าเรือแห่งประเทศไทย
: สถาบันการศึกษา
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 30 เม.ย. 2557
: 27 ก.ย. 2557
: 4 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์