Loading...

โครงการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระบบสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

: 36/2556
: กรมท่าอากาศยาน
: สถาบันการศึกษา
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 16 ก.พ. 2556
: 17 ก.พ. 2557
: 6 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน