Loading...

เพื่อดำเนินการสำรวจ, ออกแบบรายละเอียด, จัดทำรายการละเอียดหมายอักษร "ก" และประมาณการ (B.O.Q.) งานปรับปรุุงสะพานรถไฟให้รับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ตามแผนงานลงทุนปรับปรุงสะพานที่ต้องดำเนินการที่ยังไม่มีแบบและเอกสารฯ จำนวน 807 แห่ง

: รฟ.ยธ.1300/6/17/2557
: การรถไฟแห่งประเทศไทย
: บริษัทเอกชน
: งานสำรวจ
: 17 มี.ค. 2557
: 10 ม.ค. 2558
: 19 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
กลุ่มบริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จำกัด และบริษัท เคทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
 1. สมศักดิ์ ยังปรีดา
 2. วันชัย เทพรักษ์
 3. วุฒิชัย อ่อนน้อม
 4. ทิพย์รส ประสิทธิ์
 5. วุฒิพงษ์ แพร่พิพัฒน์มงคล
 6. ศิริยิ่ง วิจิตรพาหนการ
 7. สำเนียง สุตระ
 8. ทัศนะ นิลวาส
บ.ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จำกัด
บ.ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จำกัดและเคทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
 1. สมศักดิ์ ยังปรีชา
 2. สมศักดิ์ ยังปรีดา
 3. สำเนียง สุตระ