Loading...

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงุทน ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

: ทลฉ.จ 2/2557
: การท่าเรือแห่งประเทศไทย
: สถาบันการศึกษา
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 13 ม.ค. 2557
: 9 ก.ย. 2557
: 27 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
  1. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
  2. ผสันต์ ธัมปราชญ์
  3. ดิเรก ประทุมทอง
  4. ประจักษ์ นนวงศ์
  5. วิโชติ สัมพันธรัตน์
  6. นิรุธ มุขพรหม
  7. พิสุทธิ์ เจริญวงษา
  8. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
  9. สิปปภาส พรสุขสว่าง
  10. ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์