Loading...

สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินราคาทรัพย์สินและสำรวจพิกัด(GPS) อสังหาริมทรัพย์ บริษัทขนส่งจำกัด

: 393/2556
: บริษัท ขนส่ง จำกัด
: สถาบันการศึกษา
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 6 ธ.ค. 2556
: 5 พ.ค. 2557
: 2 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  1. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน