Loading...

จ้างที่ปรึกษาควบคุมโครงการถนนเพื่อปรับปรุงแนวป้องกันอุทกภัยในระยะเร่งด่วน กลุ่มที่ 4

: 165/2555
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานควบคุมการสร้าง
: 10 ก.ย. 2555
: 24 มี.ค. 2557
: 56 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน