Loading...

จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนสาย นบ.4006 แยก ทล.3310 - อ.นครชัยศรี (ตอนที่ 4) อ.พุทธมณฑล, นครชัยศรี จ.นครปฐม

: 42/2556
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานควบคุมการสร้าง
: 15 ก.ค. 2556
: 4 ก.ค. 2558
: 11 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 1. ธีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์
 2. สมศักดิ์ จันทราภิวัฒน์
 3. ทวี อ่ำสุริยา
 4. นิคม สุขสมนิรันดร
 5. ชาญชัย อิงคณิสร
 6. อายุวัฒน์ สัตตวัตรกุล
 7. ไพรัตน์ วีรุตมเสน
 8. สุพร กอเจริญรัตน์
 9. นคร แสนยาศิริ
 10. อภิชาติ ชูโฉม
 11. พินทุ์สุดา สัตยพาณิชย์
 12. สมปรารถนา ตั้งพูลเจริญ
บริษัท แม็พแอนด์แพล็น จำกัด