Loading...

ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศ และรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ

: 9/2564
: กรมการขนส่งทางราง
: สถาบันการศึกษา
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 6 ก.ค. 2564
: 5 ก.ค. 2565
: 22 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
 1. สุพรชัย อุทัยนฤมล
 2. ดอกเตอร์ ประภัทธ์พงศ์ อุปลา
 3. วิทยา สุหฤทดำรง
 4. อัครวัฒน์ ศิริวรพิทักษ์
 5. คมสัน โพธิ์คง
 6. สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี
 7. ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล
 8. ทรงศิริ พันธุเสวี
 9. จิราพร ภู่จิ๋ว
 10. สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์
 11. พงษ์เจต พรหมวงศ์
 12. จารุวัตร เจริญสุข
 13. ปกรณ์ วัฒนจตุรพร
 14. วรนารถ แสงมณี
 15. อุมา สีบุญเรือง