Loading...

ค่าจ้างศึกษาจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

: 29/2564
: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 15 ก.ย. 2564
: 14 ก.ค. 2566
: 48 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด
 1. ศักรธร บุญทวียุวัฒน์
 2. สุชาติ ภัทรมุนีกุล
บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด
 1. วัฒนวงศ์ รัตนวราห
 2. ปรีดา พิชยาพันธ์
 3. อภิพันธ์ แนวพันธ์อัศว
 4. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
 5. รุ่งแสง กฤตยพงษ์
 6. พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
 7. นงนุช สุนทรชวกานต์
 8. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
 9. ฉัตรโสภา กลิ่นพันธุ์
บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
 1. อัจฉรา กลิ่นสุคนธ์
 2. จำลอง สุทิน
 3. บัณฑิต สายวิไล
 4. รังสิมา ชุณหสวัสดิกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
 1. นทชัย วงศ์ชวลิตกุล
 2. ศิรดล ศิริธร
 3. เทอดศักดิ์ รองวิระยะพานิช
 4. รวิกานต์ ศรีนนท์
บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 1. รณัน จุลชาต
 2. กษิดิ วิชิตอักษรพงศ์