Loading...

โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง

: 16/2563
: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 25 ก.ย. 2563
: 24 พ.ย. 2564
: 22 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด
 1. ธานี นันทวัฒนาศิริชัย
 2. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
 3. สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์
 4. วรัญญา ธารรักษ์
 5. ณญดา ตันเจริญ
 6. ศักดิ์สิทธิ์ วัฒนาเดช
 7. ปรีชา เรืองวิชาธร
 8. วรี ลิมานนท์
บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด
 1. ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี
 2. บุญทรัพย์ พานิชการ
 3. อำพล การุณสุนทวงษ์
 4. ศศิธร หล้าศักดิ์
บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
 1. ประกาศิต มณีโรจน์
 2. สิทธิโชค ศิริวิวัฒน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1. สมชนก ภาสกรจรัส