Loading...

งานจ้างออกแบบทบทวน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง แห่งที่ 3 (พร้อมถนนต่อเชื่อมตามแนวผังเมือง) จ.ฉะเชิงเทรา

: สกส.10/2564
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 1 เม.ย. 2564
: 26 ธ.ค. 2564
: 22 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 1. มนตรี กุลสุวรรณ์
 2. พิสิทธิ์ ขันติวัฒนะกุล
 3. ไพจิตร ผาวัน
 4. มนต์เกียรติ์ ชนินทรลีลา
 5. ปรัชญา สังข์สมบูรณ์
 6. ประกิต ว่องสมบูรณ์สิน
 7. สุวิทย์ บุญญาวณิชผล
 8. สุรพงษ์ เมฆนาวิน
 9. ภูวดล สืบสายทองคำ
 10. โรจนินทร์ ชาวิชเวียงวิเศษ
 11. ผศ.สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย
 12. มญช์ภัสร์ จินตนาพากานนท์
 13. อรรถวุฒิ อุบลจินดา
 14. อมร จันทร์สกุล