Loading...

โครงการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทาง เพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร

: 14/2563
: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษา/ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่ง
: 17 ก.ย. 2563
: 16 มี.ค. 2565
: 21 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 1. นิวัฒน์ สมบุญมิ่งขวัญ
 2. ชิษณุ อัมพรายน์
 3. รุ่งแสง กฤตยพงษ์
 4. ปาริชาติ พัฒนเมฆา
 5. เยาวภา ชูวงษ์
 6. ธิษณา ดำริห์สมกุล
 7. สมพัสตร์ สุวพิศ
 8. รัชนี สุโภภาค
 9. วิสูตร อังชวาลา
 10. ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล
 11. เฉิดเมธี พินิตตานนท์
 12. กิตติชัย ธนทรัพย์สิน
 13. ชลสิญจ์ วัฑฒนาธร
 14. จิราชัย เลาหสมพลเลิศ
 15. วรรธนันท์ ชนะเสนีย์
 16. นิพนธ์ ธีรกานต์พงศ์
 17. นพรัตน์ สุวรรณอักษร