Loading...

ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างไทย-จีน

: สปค.54/2563
: สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
: บริษัทเอกชน
: งานช่วยประเมินข้อเสนอ
: 31 ก.ค. 2562
: 29 เม.ย. 2563
: 3 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)
  1. อิสรา ประภาสวัสดิ์
  2. อเนก ตั้งสุนทรขัณฑ์
  3. สุดาทิพย์ ตั้งวงศ์ไชย
  4. เสริมชัย ทิพย์จริยาอุดม