Loading...

งานจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด

: กส.10/ศม./2562
: การรถไฟแห่งประเทศไทย
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 1 ต.ค. 2562
: 27 พ.ค. 2563
: 37 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด
บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด
บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด
บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 1. บิล วิทมอร์
 2. สาธิต มาลัยธรรม
 3. เบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ
 4. ภาสกร กิติโยดม
 5. สมพัสตร์ สุวพิศ
 6. เท็ตซุฮิซะ โคบายาชิ
 7. จาดูร แผ่นสุวรรณ
 8. ขัตติยา ดีอาเกียเร่
 9. อิสรทัต รัศมิทัต
 10. UWE STOFFER
 11. NIGEL C. WALKER
 12. BARRY GARDNER
 13. LIM KOK SHENG
 14. ศิริมาศ นิลเอก
 15. สุภัทรา โกศลมนตรี
 16. ลลิตตา ตั้งสุวรรณ
 17. สถาพร เฉลิมสวัสดิ์วงศ์
 18. ชลสิญจ์ วัฑฒนาธร
 19. เกศรา เหลืองเรืองทิพย์
 20. นราธิป ตลึงจิตร
 21. การุณย์ อักกาญจน์วาณิชย์
 22. ธนาณัติ จีนะสฤษดิ์
 23. อภิรดา สุขโข
 24. สาธิต สุภาสัย
 25. สมทวี โพธิ์ศรีนาค