Loading...

โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม

: สปค.46/2562
: สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 7 พ.ค. 2562
: 1 ก.พ. 2563
: 3 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
  1. ศิริพันธ์ุ สาสัตย์
กลุ่มที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด)
  1. ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล
  2. นราชัย ตันติวรวิทย์
  3. ศศิธร หล้าศักดิ์
บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด