Loading...

การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

: สผ.03/2562
: กรมทางหลวง
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 6 มิ.ย. 2562
: 28 ส.ค. 2563
: 27 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
กลุ่มบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (บริษัทนำ)
บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด