Loading...

ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

: จ.29/2562
: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
: หน่วยงานภาครัฐ
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 7 มิ.ย. 2562
: 4 ก.ย. 2562
: 0.5 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล