Loading...

จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการพัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าในกรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศ BIMSTEC โดยวิธีคัดเลือก

: จ.4/2562
: การท่าเรือแห่งประเทศไทย
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษา/ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่ง
: 25 ม.ค. 2562
: 23 ก.ค. 2562
: 14 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  1. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
  2. จิตติชัย รุจนกนกนาฏ
  3. วชิระ บุณยเนตร
  4. วีระชัย วงษ์วีระนิมิตร