Loading...

โครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสายเชื่อมต่อ ทล.1001-ทล.118 จ.เชียงใหม่

: สสอ. 17/2562
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 3 ม.ค. 2562
: 30 ส.ค. 2562
: 10 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
  1. สมชาย อัจฉยานนท์กิจ
  2. ชลิต อัคนิทัต