Loading...

ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 1)

: สสอ20/2562
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานสำรวจ
: 28 ม.ค. 2562
: 24 ต.ค. 2562
: 25 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท สแปน จำกัด
 1. บุญส่ง สัตโยภาส
 2. สุวิชัย เมธปรีชากุล
 3. ถิระวัฒน์ อยู่เกษม
 4. เฉลิมชัย ตั้งโชโต
 5. สุนิสา รอดสังวาลย์
 6. สัมพันธ์ เดชผล
 7. สินธุ์ชัย มังคลพันธุ์
 8. ชยุตม์ คงปรีชา
 9. เทอดเกียรติ สัตยารัฐ
 10. วิบูลย์ งามสุขเกษมศรี
 11. จงรักษ์ พรหมคนซื่อ
 12. ฉัตรชัย ชุมสาย ณ อยุธยา
 13. วดี ลิ้มทอง