Loading...

โครงการสำรวจออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกบนถนนสาย ชร.5023 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

: สสอ. 16/2562
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
: 3 ม.ค. 2562
: 29 ก.ย. 2562
: 20 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (บริษัทนำ)
 1. กฤษดารักษ์ แพรัตกุล
 2. อัจฉรา กลิ่นสุคนธ์
 3. จำรัส พิทักษ์ศฤงคาร
 4. เฉลิม เทพเรียน
 5. ชูกิจ ธรรมกุล
 6. ฤทธิชัย วุ้นศิริ
 7. ศิริพงศ์ มีแก้ว
 8. ครรชิต วิลัยศิลป์
 9. เทวี กรีฑาพันธ์
 10. ไพรัช จงเจริญ
 11. ศักดิ์ระวี ศรีภิรมย์
 12. อภิชัย อึ้งประเสริฐ
 13. จุฑาเจตน์ คำภูมี
 14. ธีร์ไชยารัช เอี่ยมหนู
บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแต้นส์ จำกัด