Loading...

โครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนำร่อง

: 1/2562
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานฐานข้อมูล/สารสนเทศ
: 12 ธ.ค. 2561
: 7 ก.ย. 2562
: 26 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
  1. พงศ์สิทธิ์ เรืองสว่าง
  2. อุไรรัตน์ ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย
  3. ณัฐพงศ์ ด่านศิริกุล
  4. ทวีชัย เหลี่ยมศิริวัฒนา
  5. วสันต์ ธีระเจตกูล
  6. ภัทรไชย ช้างแรงการ
  7. มนต์ศักดิ์ นันทเสน
  8. อนันต์ อ่อนศรี