Loading...

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต และทำหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556

: MRTA3/2561
: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
: สถาบันการศึกษา
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 16 ก.ค. 2561
: 30 พ.ย. 2562
: 44 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 1. อนงค์นุช วงศ์ศิริ
 2. วิโรจน์ ตั้งบุญยปิติกมล
 3. นราชัย ตันติวรวิทย์
 4. ธรรมนูญ เฮงษฎีกุล
 5. พูนพัชรี จิตต์จำนงค์
 6. วิโรจน์ เทศน์อรรถภาคย์
 7. สมเกียรติ เตรียมแจ้งอรุณ
 8. ศิริพงศ์ มีแก้ว
 9. อัครวัฒน์ ศิริวรพิทักษ์
 10. บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ
 11. กีรติ กิจมานะวัฒน์
 12. ครรชิต ผิวนวล
 13. ชัยพันธุ์ วรวิชัยรุจน์
 14. วีรศักดิ์ นิกรมาลากุล
 15. มูฮัมมัดมูนิตร์ พิมพ์ประพันธ์
 16. ปัทมา ศรีสุขวัฒน์
 17. มานพ พรหมชนะ
 18. ดมิศา มุกด์มณี
 19. ณัฐวุฒิ ศักดิ์วีระวงค์
 20. วชิรา เอกสาตรา
 21. ดนุวัศ ผาสุก
 22. นิพันธ์ วิเชียรน้อย
 23. บุญเสริม จีระเรืองรัตนา
 24. ชื่นสิริ วอนขอพร
 25. ชุมโชค นันทวิชิต
 26. จารุวัตร์ แสงอ่อน