Loading...

จ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

: จ(ทป) 1/2562
: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 9 ต.ค. 2561
: 8 ก.ย. 2563
: 49 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด
 1. อัครวัฒน์ ศิริวรพิทักษ์
 2. ศศิพร อุษณวศิน
 3. กีรติ กิจมานะวัฒน์
 4. ครรชิต ผิวนวล
 5. มูฮัมมัดมูนิตร์ พิมพ์ประพันธ์
 6. Paul Barstow
 7. ประเสริฐ พงศ์ลักษมาณา
 8. Gerard Najman
 9. ปัทมา ศรีสุขวัฒน์
 10. มานพ พรหมชนะ
 11. เกษมชัย วัฒนศิริชัยกุล
 12. มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร
 13. อธิราช กนกานนท์