Loading...

งานจ้างที่ปรึกษาโครงการ (PC) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี

: No. PCPK
: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
: บริษัทเอกชน
: งานควบคุมการสร้าง
: 1 ม.ค. 2561
: 31 มี.ค. 2564
: 1,400 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd.
 1. จีน พิลิป โทมัส บาร์เรล กัส
 2. เอียน วิลสัน
 3. วรพจน์ เพชรเกตุ
 4. ธานี วานิชย์วรนันต์
 5. ดีดีเยร์ อิจีนากส์
 6. ยัสเซอร์ โกนีม
 7. สุรชุณ วงศ์ปิยชน
 8. เปี่ยมศักดิ์ บุญญศาสตร์พันธุ์
 9. ชูชัย ฉลองชัยสิทธิ์
 10. กิตติคุณ เจือกิจกำจร
 11. พงษ์สันต์ อัคนิวรรณ
 12. จิตชาย บุญยะศิลป์
 13. โรเบิร์ต ซัมเมลวิล
 14. วิฑูรย์ กิจโพธิ์ญาณ
 15. ประดิษฐ์ พูลพุทธพงษ์
 16. หยก วนาสันติภาพ
 17. นที สุริยานนท์
 18. เท็ตซุฮิซะ โคบายาชิ
 19. จอร์ด อีดัลโด ฟาเรีย
 20. จักรี บุณยเกียรติ
 21. ชัยรัตน์ อุดมศรี
 22. สนธิ คชวัฒน์
 23. พิชญ์ สุทธีราวัฒนา
 24. ฉัตรา อัศราวุฒิ
 25. สวลักษณ์ เชื้อสุวรรณ์
 26. โนบุยูกิ ซัตซึกาว่า
 27. รังศิยากรณ์ กำประสิทธิ์
 28. ยุทธ จันทร์สิงห์
 29. พิษณุ ดำรัตนา
 30. สุรพล ตั้งวิเชียร
 31. สิริชัย เหมาะชาติ
 32. ทินกร ทักษาดิพงศ์
 33. ศิริกาณน์ ศุภกาญจนะ
 34. เปรมวณี ปรีดาพันธุ์
 35. สมเกียรติ วรกิตติมาลี
 36. วสุ ชัยสุข
 37. สุธรรม วิสุทธิเมธีกร
 38. สมบัติ ทิพยาณานุกูล
 39. กิตติชัย บุญจันทร์
 40. ธันยพร ศิริขันธ์
 41. คณิต เชาวนปรีชา
 42. มงคล ช้างทรัพย์
 43. ชาคริส เดชานุภาพ
 44. ชาตรี เลิศสิมา
 45. ไกรฤทธิ์ ฉายไธสง
 46. เอียน เจมส์
 47. สรณรงค์ สระวารี
 48. บุญสม วัฒนากิจพานิช
 49. สายใจ ส่งสมบุญ
 50. ยงยุทธ เสนาคำ
 51. โสภาพันธ์ จินตกานนท์
 52. วิภาคย์ รักขะกูลฒม์
 53. นิพนธ์ บริบูรณ์
 54. พัชรีย์ ถาวรเจริญพงศ์
 55. พิสิษฐ จุฑาสมิต
 56. วิชัย ไพรรื่นรมย์
 57. จุริพัตร บุญชุ่ม
 58. กฤษณพงศ์ หงนิพนธ์
 59. สมศักดิ์ เวสาการพานิช
 60. สุกัลยา กอกระจาดเพ็ชร์
 61. ประยุทธ์ ผันทอง
 62. ฐานันดร มั่นทอง
 63. พิชิต สัจจพงษ์
 64. วิวัฒน์ กิตตินาราพร
 65. วิโรจน์ มุกสุวรรณ์
 66. ปฏิวัติ แจ่มจำรัส
 67. ปราชญ์ รุ่งแสง
 68. วีระยุทธ ภักดี
 69. วิรัช สุนทรเทพวรากุล
 70. ประพัทธ์ ชูชื่น
 71. ศักดินันท์ อุ้มจันทร์สถิร
 72. วิชาญ สุชาติวัฒนชัย
 73. คมกริช สุทธิไวยกริช
 74. สุชาติ แก้วแกมเข
 75. ธนวัฒน์ สินคุณากร
 76. ฉัตรชัย ดำรงค์วนิช
 77. ประพนธ์ เอี่ยมสุนทร
 78. เอนก เทพส่องแสง
 79. อนุวัฒน์ อนันตภากรณ์
 80. สมาน คำบำรุง
 81. กูลเอื้อ ประกาศวุฒิสาร
 82. สมศักดิ์ จิตมั่น
 83. สุโรจน์ เจริญศุภผล
 84. สิงห์ มิตรตระกูลกิจ
 85. สมชาย ราวินิจ
 86. อุกฤษฐ์ ลีลาวิวัฒน์
 87. ภาณุ ศิริชัย
 88. วุฒินันท์ แก้วสิงห์
 89. พิสิฐ ไล่สัตรูไกล
 90. ฟรานครอส อันเดร์ โปลอต
 91. เฟอร์นานโด เอลเวส ดอส ไรซ์
 92. เจอร์ราด มารี แอนโทนี่ ฟารีซอน
 93. มาโค่ เซบาสติโน่ ปาวองซ์
 94. ซเยด ซาฮิด อาลี
 95. โรจนินทร์ ชาวิชเวียงวิเศษ
 96. อนุฤทธิ์ มัชฌิมา
 97. วิรัตน์ พริกสด
 98. ศรัญญา ครุวาทนนท์
 99. ไกรวุฒิ สิมธาราแก้ว
 100. กิจจา ประชาผดุง
 101. วิทยา สัมมาเศรษฐกร
 102. สวรรณมณฑ์ อวัยวานนท์
 103. มาค อังเดร์ มาติเย่ แอนโทนี่ อีเลย์
 104. ฟิลิปเป ยีนส์ หลุยส์ เฮนรี่ คาเทียอ็อก
 105. จอห์น คาร์โล อ็อตเวียนี
 106. จอร์ด แบรนด์
 107. อเลน ยีน ชาเปล
 108. ฮานส์ อัลเบิร์ต โอเบอร์คลัมฟ์
 109. ศุภมาส ศิริกุล
 110. กัญญารัตน์ บริสุทธิ์
 111. ภควัฒน์ วิเศษละคร
 112. วัชระ สัตยาประเสริฐ
 113. นพดล เพียรเวช
 114. สุรินทร์ สุขสง่า
 115. ณัษฐพงษ์ ชูประเสริฐโชค
 116. ธนสิทธิ์ พงศ์วิสุทธิรัชต์
 117. อนันต์ ทวีวรรณสดใส
 118. สินสุข ภู่อนุสาสน์
 119. จงศักดิ์ กุณฑลสุรกานต์
 120. สมปรารถนา ตั้งพูลเจริญ
 121. ไกรศรี พุทธสอน
 122. สิริชัย โสมทองแดง
 123. เกษมพล พฤกษ์พัฒนพงศ์
 124. มัลลิกา พงโศธร
 125. สุรพัชร์ เจริญยิ่ง
 126. วัชระวิชญ์ ขำแก้ว
 127. ณัฐสิทธิ ปุ่นโคมลอย
 128. เฉลิมศักดิ์ สุ่มประเสริฐ
 129. เจษฏา อุปโยคิน
 130. ก่อเกียรติ คงถาวร
 131. มนตรี ธนอำพนสกุล
 132. อภิชัย ลัยรันต์
 133. แหลมไทย พู่วณิชย์
 134. ชัชวาลย์ วรรณไกรโรจน์
 135. วัง จง กก
 136. บีนอยท์ แจนท์เซน
 137. จุฑาธิป สุหร่าย
 138. วิทยา ต้นเกตุ
 139. สิวโรจน์ เทพขุน
 140. สำรวย สวัสดิ์ชัย
 141. วันชัย ชื่นสนธิ์
 142. สาธิต สุภาสัย
 143. ภาณี เหมาะชาติ
 144. รักษ์ สุวรรณมงคล
 145. ครรชิต วงษ์แสงจันทร์
 146. กรวัฒน์ ทะวะบุตร
 147. ศุภฤกษ์ สื่อยรรยงศิริ
 148. ประสันต์ ภูริสุทธิ์
 149. ชนสิษฏ์ เพ็งปาน
 150. กิตติ รัตนภาสุร
 151. ประสาน แซ่ตั้ง
 152. รณลักษมิ์ เหมนิธิ
 153. วิทวัส ทองใสเกลี้ยง
 154. อานนท์ กุลฤดีฤทธา
 155. ยุทธพงศ์ สุภัทรวงศ์
 156. จีน ปิแอร์ ฟิลิเพียก
 157. ดวงกมล กมลยะบุตร
 158. อภิวัฒน์ เลิศศิริ
 159. Ludovic EVRARD
 160. ปัญญา คล้ายจันทร์