Loading...

งานจ้างที่ปรึกษาโครงการ (PC) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง

: No. PCYL
: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
: บริษัทเอกชน
: งานควบคุมการสร้าง
: 15 ก.ย. 2560
: 7 ธ.ค. 2563
: 1,502 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (บริษัทนำ)
 1. คริสเตียน ชวล
 2. โสฬส เตมียบุตร
 3. คณพศ วชิรกำธร
 4. วรชัย สำราญทิวาวัลย์
 5. ศรัลย์ ธนากรภักดี
 6. สานนท์ วรงค์สุรัติ
 7. จอห์น ฟรานซิส ลีโอนาด
 8. อุ้มยศ หุวะนันทน์
 9. ปาณิสรา สืบไชยวัง
 10. วรรณา หงอสกุล
 11. ชัยโรจน์ ภมรศิริ
 12. ไชยเชษฐ์ ชื่นเนียม
 13. บัณฑิต สุคนธา
 14. สมศักดิ์ ชินวิกกัย
 15. เฉลิมพล เตซะกำธร
 16. อริย์ธัช เจนวนิชยานนท์
 17. ภัชสรณัฐ ชัดไธสง
 18. วิษณุ โลหิตคุปต์
 19. ประสาน จึงสงวนพรสุข
 20. สุรัตน์ วิรุฬหการุญ
 21. ณรงค์ ร่วมสุข
 22. นิพนธ์ ไชยา
 23. นพพสิทธิ์ ศักดิ์เจริญ
 24. ชรินทร์ เทียนเงิน
 25. วิชญ วิสูตร
 26. วัชรพล เกตุรัตนบวร
 27. วุฒิ เทศน์อรรถภาคย์
 28. ชุมชน ปุณเกษม
 29. จีน ลุค ดูแคลช
 30. กวัก เกน วอง
 31. อีมิลีโอ กัม ยาง ชาน
 32. เซ นิง แซนดี ยู
 33. อุดม เมฑานันท์
 34. อารีรัตน์ จำปาน้อย
 35. ไพบูลย์ จงไกรรัตนกุล
 36. ยงยุทธ ลิมปรัตนาการ
 37. วรพงษ์ จีนช้าง
 38. สมชาย จงวิไลเกษม
 39. สมพงษ์ เดียวสุรินทร์
 40. ชานนท์ ณ นคร
 41. คาร์ล โจเซฟ ไวล์ด
 42. โกสินทร์ มาลัยธรรม
 43. บรรชา สายพวรรณ์
 44. ชาญวิทย์ อาจสมิติ
 45. เสกสรรค์ ลั้วสมบูรณ์
 46. มงคล จึงภักดี
 47. ภิรมย์ คงครินทร์
 48. ศกลวรรณ วาณิชย์กุล
 49. สมชาย เกิดแก่นแก้ว
 50. สว่าง กาญจนวิกัย
 51. ศิรินทร ภู่จินดา
 52. ฐากร วัฒนจักร์
 53. ภคิน ตามไท
 54. สุนทร หงส์วินิตกุล
 55. คชาพล วิชเวช
 56. ธีระ อุษณกุล
 57. กำพูล กองสาร์
 58. สมภพ สท้านไตรภพ
 59. สรรเพชญ พรหมประดิษฐ์
 60. ยูกาน ลึง
 61. ปวีร์ เปาริก
 62. กรกฎ ไพศาลรัตน์
 63. วัฒนะชัย ยางสมบูรณ์
 64. สุเทพ ชัยมังคลานนท์
 65. สมยศ โฉสูงเนิน
 66. ศิริพร ธรรมเดชะ
 67. ธีรสุทธิ์ อัมพรภัทรศักดิ์
 68. สุวัฒน์ รุ่งอรุณ
 69. ศักดา วงศ์ชาลี
 70. จีระพงษ์ รัตนเพ็ชร
 71. สุรชัย ดำริ
 72. เสกสัณห์ พัฒนถาบุตร
 73. ภูวเดช หอมเสมอ
 74. ปัญจะ หาญจงกล
 75. ธงชัย เตชะเสน
 76. เสริฐสิริ ลิ่วบุญญานันต์
 77. กฤษฎา จิรวรรษวงศ์
 78. โอภาส อาภรณ์ชยานนท์
 79. ภาสันต์ บุณฑริก
 80. ศราวุธ เกียรติพาณิชย์
 81. สุนันท์ ประทักษ์วณิชย์
 82. กีกวาง ซึง
 83. ไมเคิล เพอรี่
 84. วิง ฟัง โก
 85. วีรศักดิ์ นิกรมาลากุล
 86. วีรพล สิวะลีพิทักษ์
 87. อภินันท์ ศรพรหม
 88. เกียรติกุล คำวชิรพิทักษ์
 89. วสันต์ เวชเจริญ
 90. อรรถกร กันทะสา
 91. นพพร กุลไชย
 92. อนุกูล หมื่นวณิชกูล
 93. ณัฐวัฒน์ แก้วดี
 94. มานพ แก้วมณี
 95. ปัญญา ฉัตรพรนำสิน
 96. บุษรา เสาวภาพ
 97. ปราการ ภูมิผล
 98. เศรษฐวุฒิ พุทธสุวรรณ
 99. ศิชนก ฟ่อวงษ์
 100. สาธิต นิตยานันทะ
 101. รังสรรค์ ลิ้มกิติศุภสิน
 102. วีระศักดิ์ อือตระกูล
 103. เจน จิตธนโชติ
 104. วรพจน์ วรพงศ์
 105. สุพจน์ จิราพันธุ์
 106. สมบัติ บวรสมบัติ
 107. ธานี คุ้มวงศ์วาน
 108. สมชาย ศรีประพฤทธิ์ชัย
 109. พลัฏฐ์ ชัยวรมันต์
 110. เชิดศักดิ์ พูลโสภา
 111. ปราโมทย์ ขรรค์บริวาร
 112. วอลเตอร์ โจเซฟ จินเชล
 113. ปีเตอร์ ไซโมค
 114. วรวิทย์ รังสราญนนท์
 115. จีรวุฒิ ภูศรีโสม
 116. สาโรจน์ นุชอำพันธุ์
 117. กฤตภัธ พงศ์พวงทอง
 118. ปิยะชาติ นิธิไพบูลย์
 119. นภดล พุฒรังษี
 120. พัลลภ ชื่นไมตรี
 121. ชัยยศ ติระพงศ์ธวัช
 122. อนุชัย อัชญาวัฒน์
 123. สุวัฒน์ สุรัตชัยการ
 124. อรรณพ ปิยะชนกวงศ์
 125. บรูซ วิลเลียม แมนี่
 126. สุชาดา เศรษฐศิลป์นุชัย
 127. ศิวะพล งามธนวโรทัย
 128. สุวิชัย วิจารณ์กัยกิจ
 129. วีรชาติ ตั้งใจอยู่
 130. ปรีชา ธาราพิมาน
 131. นพพล วลัญตะกุล
 132. ไพศาล ลาภสมบูรณ์ชัย
 133. จักรา มหาพรหม
 134. วรพจน์ เลิศนวกร
 135. วีระพล ภควัตสุนทร
 136. รักษ์ เกตุชัยมาศ
 137. สุรชัย ตันติภักดี
 138. เฉลิมชนม์ วิโรจน์กุล
 139. แอนโทนี่ ฟรานซิส เปติส
 140. ยุทธนา อิฐรัตน์
 141. กอบชัย คุปวานิชพงษ์
 142. เซบาสเตียน ลัดวิค กินเชล
 143. เชียน -เฮน ลู
 144. วิรรรน์ สุจริต
 145. ทรัพย์มงคล มะโนเครื่อง
 146. ธนา วัชรเนตร
 147. อุดมศักดิ์ สุขสถิตย์
 148. ประสาร วัฒนรังสรรค์
 149. อภิชา คูชัยยานนท์
 150. มยุรี ภัทรชัยยาคุปต์
 151. เนวิล จอห์น คร็อก
 152. มานิต โสภิตลาภธนา
 153. จักรพงศ์ จตุพงศกุล
 154. ทฤษฎี เครือรัตนกุล
 155. พูลทรัพย์ ไข่มุกข์
 156. ชาญกิจ ศรีธำรงสวัสดิ์
 157. บุญย์ธัญญ์ นิมมานันทน์