Loading...

งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (PMCSC2)

: ์No. PMCSC2-ORE
: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
: บริษัทเอกชน
: งานควบคุมการสร้าง
: 9 มิ.ย. 2560
: 30 พ.ย. 2565
: 1,182 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
 1. ไกรสีห์ ตรีอนุสรณ์
 2. ทฤษฎี เครือรัตนกุล
 3. เกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต
 4. สุธรรม สิทธิสันต์
 5. เดชศักดิ์ กาพย์พิมาย
 6. ปกรณ์ เกิดเผ่าพงษ์
 7. วัฒนา ประดิษฐ์กุล
 8. โชติศักดิ์ วิเศษสุรนันท์
 9. พลวิท บัวศรี
 10. มกรา โกศัลวิตร
บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 1. วาทิต สงวนดิลกรัตน์
 2. สมชัย ศรีวรัตน์อัชกุล
บริษัท เอพซิลอน จำกัด
 1. พีรวัส หวังสถิตสถาพร
 2. ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี
 3. คุณวุฒิ อรรถสิษฐ์
 4. ศิวกร สังวรณ์
 5. อภิชาติ อิสรากุล
 6. พิศดาร เดอลาครัวซ์
 7. ธิติพันธุ์ มีถม
 8. วิชัย วิสารทวิศิษฎ์
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 1. ฟรานโก้ แอมโบรซินิ
 2. บัญชา สมานทรัพย์
 3. ชุตินันท์ เจริญสุข
 4. สว่างชัย ทองนาค
 5. ทรงชัย สิทธิพรพันธ์
 6. ชูศักดิ์ ชินพงสานนท์
 7. นิรัตน์ ตันสวัสดิ์
 8. ไพฑูรย์ ตุงคะเสน
 9. กิตติพล สระฏัน
 10. ศุภกร ชนะชัยธรรม
 11. ธนา เบญจาทิกุล
 12. วันชัย เทพรักษ์
 13. สัมพันธ์ ศิริบูรณ์
 14. เสนิส วัชรางค์กุล
 15. พัลลภ ชื่นไมตรี
 16. กฤษฎา เปรมฤทัย
 17. สุเมธ บวรรัตนโกศล
 18. ธนศักดิ์ มุ่งประสพพร
 19. อธิ วสุจารุภัทร
 20. หยุง เพงเลย
 21. ปรีชา ธาราพิมาน
 22. สมบูรณ์ สิริวิชัยกุล
 23. จาตุรันต์ บุญศรีสมฤทธิ์
 24. สมบัติ โสทรเจนวิทย์
 25. โรเบิร์ต แฮรรี่ เทเลอร์
 26. วชิร สุขประสงค์
 27. บันลือไชย ชัยบัณฑิตย์
 28. วิชัย สุขเสริมสวัสดิ์
 29. โกสิทธิ์ คอนกำลัง
 30. การุณ สิทธิฤทธิ์
 31. สมศักดิ์ ธรรมชาติถาวร
 32. สุรศักดิ์ โฆษิตเจริญกุล
 33. ประวิทย์ เป้าทอง
บริษัท องศาสถาปนิก จำกัด
 1. วิเชียร อภิชาติวรพันธุ์
 2. วรวุฒิ กิจสิริวิศาล
 3. สิปปกร บุญนำ
 4. ชินวร เวียงวิเศษ
 5. พิจารณา พิทยชัย
 6. จิราพร กลิ่นสุวรรณ
บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
 1. ไอยวรรษ์ อังศุธรเศรษฐ์
 2. วีริศ ปัญญาวิศิษฐ์กุล
 3. วีระวัฒน์ สัชฌุกร
 4. กอบชัย คุปวานิชพงษ์
 5. นัชษร สังขพันธุ์
 6. จักรกฤช ธรรมศิริ
 7. ธันยธร ชัยศิริ
 8. กิติพร ว่องปรีชา
 9. นพพสิทธิ์ ศักดิ์เจริญ