Loading...

โครงการศึกษาระบบนำทางการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

: 22/2561
: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษา/ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่ง
: 30 มี.ค. 2561
: 29 มี.ค. 2562
: 19 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  1. ไพศาล สันติธรรมนนท์
  2. จิตติชัย รุจนกนกนาฏ
บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด
  1. วีระชัย วงษ์วีระนิมิตร
  2. วุฒิชัย อัมพรอร่ามเวทย์
  3. สรัญพงศ์ มุสิแก้ว
  4. สิทธินันท์ ทองใบ
  5. ภัทระ เกียรติเสวี
  6. ฐณวัฒน์ คำนูณเศรษฐ์
  7. กณิกนันต์ วงษ์วีระนิมิตร
  8. ณัฐชานันท์ ไตรวัฒนวงษ์