Loading...

จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายสำหรับโครงการท่าเทียบเรือตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องของท่าเรือแหลมฉบัง

: ทลฉ.จ 7/2561
: การท่าเรือแห่งประเทศไทย
: บริษัทเอกชน
: งานจ้างที่ปรึกษากฎหมาย/สำนักงานภาษี
: 1 เม.ย. 2561
: 30 ก.ย. 2562
: 18 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัทวีระวงศ์,ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์สจำกัด
  1. วีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ
  2. ชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม
  3. วีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์