Loading...

โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

: สสอ.16/2561
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 6 พ.ย. 2560
: 2 ส.ค. 2561
: 22 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท สแปน จำกัด
 1. เฉลิมชัย ตั้งโชโต
 2. ปรีดา พิชยาพันธ์
 3. บุญส่ง สัตโยภาส
 4. อนัสปรีย์ ไชยวรรณ
 5. ดำริห์ ปรุงแต่งกิจ
 6. จงรักษ์ พรหมคนซื่อ
 7. สุนิสา รอดสังวาลย์
 8. สุวิชัย เมธปรีชากุล
 9. พัทธนันท์ มณีชนพันธ์
 10. ถิระวัฒน์ อยู่เกษม
 11. สัมพันธ์ เดชผล
 12. ฉัตรชัย ชุมสาย ณ อยุธยา
 13. อนุกูล ปิ่นสุวรรณ
 14. ชยุตม์ คงปรีชา
บริษัท พรี ดีเวลลอปเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 1. มนูญ แสงเพลิง
 2. ฤทธิชัย วุ้นศิริ