Loading...

โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปีงบประมาณ 2560

: 59000003
: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 25 พ.ย. 2559
: 24 ก.ย. 2560
: 2 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  1. วราวุธ เสือดี
  2. มงคล บูรภักดิ์
  3. สรณ์ สุวรรณโชติ
  4. จตุพร สฤษฎิ์สุข
  5. ปฏิญญา สุขปัญญา
  6. มัลลิสา งอกงาม