Loading...

จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึง ส่วนดี) ภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด

: 60000002
: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
: สถาบันการศึกษา
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 19 ธ.ค. 2559
: 16 มิ.ย. 2560
: 10 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 1. วิทวัส เวชชบุษกร
 2. ธีระศักดิ์ มงคลโภชน์
 3. วลัยลักษณ์ อติยศพงษ์
 4. อำไพ ภู่ศรีพงษ์
 5. จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์
 6. วชิรพันธ์ โพธา
 7. ปรัชญา สังข์สมบูรณ์
 8. กันต์ณธีร์ เนติโรจนชัยชาญ
 9. นิพันธ์ วิเชียรน้อย
 10. วรวัสส์ วัสสานนท์
 11. ครรชิต ผิวนวล