Loading...

ว่าจ้างที่ปรึกษาผู้ประเมินอิสระเพื่อตรวจสอบต้นทุนค่าใช้จ่าย (รถเมล์ฟรี)

: จ.3/2560
: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 4 ม.ค. 2560
: 30 มิ.ย. 2560
: 1 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CHULA UNISEARCH, CHULALONGKORN UNIVERSITY)