Loading...

ผู้ประเมินอิสระเพื่อตรวจสอบต้นทุนในการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ฟรี)

: จ.94/2559
: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 23 ส.ค. 2559
: 19 ก.พ. 2560
: 1 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CHULA UNISEARCH, CHULALONGKORN UNIVERSITY)