Loading...

จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินราคากลางรถโดยสารปลดระวาง จำนวน 550 คัน

: จ.115/2559
: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 28 ก.ย. 2559
: 25 ม.ค. 2560
: 1 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย