Loading...

สำรวจอสังหาริมทรัพย์ สาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

: 48/2560
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 16 ม.ค. 2560
: 15 ส.ค. 2560
: 6 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท เอ็ม.วี.เอส. คอนซัลแท้นส์ จำกัด
  1. ศุภชัย ตั้งศรีวงศ์
  2. สมยศ ศรีวานิชย์
  3. สมชัย สุทธิสาร
  4. บัญฑิต กิจสุวรรณรัตน์
  5. พลปกรณ์ ชมภูศรี
  6. จินตนา พันธชัย